Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست
سرمایه داری، خانواده، و زندگی شخصی
زارتسکی، ایلای
نجم عراقی، منیژه
نی/ تهران
ص. 176/اول 1390
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
خاتون در آینه/ تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران
رهنما، تورج
کتاب پارسه/ تهران
ص. 203/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست
خاطرات مهرانگیز دولتشاهی اولین و تنها سفیر زن ایران (1354/ 1357) نماینده سه دوره مجلس شورای ملی
مسکوب، شاهرخ
صفحه سفید/ تهران
ص. 277/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
شهر نو
زنده مقدم، دکتر محمود
خانه هنر و ادبیات و کتاب ارزان/ سوئد
ص. 280/ 2012
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: زنان / مشروطیت
دختر ایران/ ناگفته های تاریخ معاصر ایران
فرمانفرماییان، ستاره
سمیر/ تهران
ص. 686/ چهارم 1390
رقعی/ سخت
€17.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
زنانگی و روایت گری در هزار و یک شب
مهندس پور، فرهاد
نی/ تهران
ص. 411/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان
رک و پوست کنده/ احوال ما زنان
جوادی، آسیه
آموت/ تهران
ص. 176/ دوم 1391
رقعی/ شومیز
€7.00