Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
خانم وزیر خاطرات و دست نوشته های فرخ رو پارسا
پیرنیا، منصوره
مهر ایران/ آمریکا
ص. 303/ اول 1386
وزیری/ سخت
€35.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
زن در گرداب شریعت - زن و بنیادگران اسلامی در ایران
آیرملو، دکتر رضا
اینواندا لیتراتور، سوئد
ص. 400/ اول 1380
وزیری/ شومیز
€18.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
پر کبوتر
زنگباری، ثریا
نومور/ سوئد
ص. 364/ اول 2008
رقعی/ شمیز
€15.00
موضوع: زنان / جامعه شناسی
درآمدی بر روایت زنانه از شهر
نادری، سارا
تیسا/ تهران
ص. 250/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
زنی از کرمان با خاطراتی از انقلاب ایران
روحی، هما
مولف/ کانادا
ص. 243/ اول2008
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
یادها جلد یک
حاجبی تبریزی، ویدا
فروغ/ آلمان
ص. 233/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ماجرای زندگی یک زن ایرانی
ابراهیم زاده، راضیه
آیدا / آلمان
ص. 375/ اول 2005
رقعی/ شومیز
€12.00