Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه
جریان های پنهان خانوادگی
نجم آبادی، افسانه
سروی زرگر، محمد
بیدگل/ تهران
ص. 229/ اول 1402
رقعی / شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
مارکسیسم و ستم بر زنان
فوگل، لیز
راجی، فرزانه
چرخ/ تهران
ص. 348/ دوم 1401
رقعی/ سخت
€14.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / افغانستان / کتاب های چاپ خارج
آزادی صدای زنانه دارد، 36 روایت توسط زنان
محمد آصف سلطانزاده، زینب انتظار
نشر بیتا، دانمارک
ص. 386 / 2023
رقعی / شومیز
€21.95
موضوع: زنان / کتابهای تازه / عرفان
مطرب عشق/ داستان زندگی نخستین منادی عشق عرفانی رابعۀ عدویه
یثربی، سیدیحیی
نشر قو/ تهران
ص. 319/ دوم 1401
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان
نمودار زندگی زن از آغاز پیدایش و در ایران تا امروز
برازنده، هما
امریکا/ 2011
ص. 250/ اول 2011
وزیری/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
دختران کوبانی/ حکایتی از شورش شهامت و عدالت خواهی
تسماخ لمون، گیل
هاشمی کهندانی، حمید
کوله پشتی/ تهران
ص. 246/ پنجم 1401
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
خیزش زنان ایران در اسفند 1357 دفتر اول تولدی دیگر/ دفتر دوم همبستگی زنان دو جلدی
متین، مهناز/ مهاجر، ناصر
نقطه/ آمریکا
ص. 1394/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€40.00