Navigation überspringen.
Startseite

زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه / افغانستان
دختران زیر زمینی کابل/ زندگی پنهان دختران افغانستان در پوشش پسرانه
نوردبرگ، جنی
شموسی، آیسان
کلوله پشتی/ تهران
ص. 367/ سوم 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: کتابهای تازه / سفرنامه
سفرنامه کلودیوس ریچ، بخش کردستان
ریچ، کلودیوس جیمز
جاف، حسن / فرامرز آقابیگی
ایران شناسی / تهران
ص. 278 / 1398
جیبی / شومیز
€12.00
موضوع: زنان
زن و فرهنگ/ مقالاتی در بزگرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید
مید
میرشکرایی، محمد - حسن زاده، علیرضا
نی/ تهران
ص. 1018/ اول 1382
وزیری/ سخت
€21.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
یادنگاره های زندان
اردوان، سودابه
مولف/ سوئد
ص. 142/ اول 1382
رحلی/ شومیز
€25.00
موضوع: زنان / موسیقی
ترانه های زنان/ مجموعه واسونک های شیراز
طاهری، فاطمه
ثالث/ تهران
ص. 188/ اول 1381
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان
توسعه و چالش های زنان ایران
شادی طلب، دکتر ژاله
قطره/ تهران
ص. 302/ اول 1381
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان
زنان بر بالهای رویا
مرنیسی، فاطمه
شجاعی، حیدر
پوهش دادار/ تهران
ص. 150/ اول 1386
رقعی/ شومیز
€5.00