Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: داستان کوتاه
زیر سقف های کاغذی
رهنما، تورج
نگاه/ تهران
ص. 320/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: داستان کوتاه
کلاغ ها شلیته پوشیده اند
رهنما، تورج
ققنوس/ تهران
ص. 148/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: داستان کوتاه
خاطرات بندباز پیر
رهنما، تورج
مرکز/ تهران
ص. 145/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
قهوه ی سرد آقای نویسنده
معین، روزبه
نیماژ/ تهران
ص. 240/ هشتادم 1399
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
زندگی در پیش رو
گاری، رومن
گلستان، لیلی
ثالث/ تهران
ص. 231/ نوزدهم 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: رمان
زنی با موهای قرمز
پاموک، اروهان
الفت، مژده
نون/ تهران
ص. 255/ دهم 1399
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتاب های چاپ خارج
شب ها تهران ارام است
بازیار، شیدا
هدایتی نسب، کبری
فروغ/ آلمان
ص. 250/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€14.00